Đây là dịch vụ Agribank thanh toán cho người thụ hưởng ở nước ngoài theo phương thức L/C trên cơ…

Đây là dịch vụ Agribank bằng uy tín của mình cam kết trả tiền hàng thay cho người nhập khẩu…

Đây là phương thức thanh toán theo đó sẽ thực hiện theo lệnh của quý khách hàng (người yêu cầu…

Đây là dịch vụ Agribank nhận và ghi Có các khoản tiền đầu tư, thanh toán hàng hóa dịch vụ…