Quý khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được phép kinh doanh ngoại hối có thể mua/bán…

Quý khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được phép kinh doanh ngoại hối có thể mua/bán…