Đây là dịch vụ do Agribank cung cấp đến Quý khách hàng Doanh nghiệp là đơn vị sử dụng lao…