Agribank hỗ trợ mua lại các khoản phải thu phát sinh từ mua bán hàng hóa theo thỏa thuận hợp…