Đây là một trong 6 loại giấy tờ có giá dài hạn (trên 1 năm) do Agribank phát hành mà…

Đây là một trong 4 loại giấy tờ có giá ngắn hạn (dưới 1 năm) do Agribank phát hành mà…

Giấy tờ có giá ngắn hạn là giấy tờ có giá có thời hạn từ một năm trở lên kể…

Giấy tờ có giá ngắn hạn là giấy tờ có giá có thời hạn dưới một năm. Giấy tờ có…