Agribank vừa triển khai chương trình cho vay ngắn hạn nội tệ ưu đãi lãi suất đối với khách hàng…